Jump to main content

Vis aktsomhet - Unngå å spre fremmedlistede arter!

Fremmedartslista 2023 er siste oppdaterte oversikt over de fremmede artene som utgjør høyest økologisk risiko på naturmangfoldet i Norge. Artene på Fremmedartslista er de artene som er vurdert til kategoriene høy risiko (HI) og svært høy risiko (SE). Nytt på listen er at det nå også inkluderes 'dørstokkarter',  altså arter som forventes å komme til Norge i nær framtid, og som vil falle inn under kategorien med forhøyet risiko.

«Fremmede arter i Norge- med norsk svarteliste 2012» ble lansert under konferansen Natur 2012. Dette er en oversikt over fremmede arter i Norge med økologiske risikovurderinger. Stedegne arter som blir spredt med menneskers hjelp til nye områder i Norge er ikke inkludert i vurderingene.

I «Fremmede arter i Norge» er artene fordelt på 4 overordnede grupper:

  1. Reproduserer i Norge - arter som er observert reproduserende og/eller etablert i Norge
  2. Dørstokkarter - arter som har potensial for å reprodusere seg i norsk natur
  3. Ikke reproduserende - arter uten mulighet for å etablere seg og reprodusere i Norge
  4. Faller utenfor prosjektets definisjon - stedegne arter som blir spredt til nye områder i Norge

Det er det kun arter som har potensial for å reprodusere seg i Norge innen 50 år som er risikovurdert.            1304 planter er risikovurdert etter denne definisjonen.

De økologiske risikovurderingene blir gjennomført av vitenskapelige eksperter fra norske forskningsinstitusjoner ved hjelp av et kriteriesett som skal sikre en standardisert vurdering på tvers av artsgrupper. Artene vurderes etter ni ulike kriterier; 3 kriterier for invasjonspotensial og 6 kriterier for økologisk risiko. Artene vurderes til en av fem risikokategorier:

  • SE = svært høy risiko – 107 planter inngår i fremmedartslisten 2023
  • HI = høy risiko – 99 planter inngår i fremmedartslisten 2023
  • PH = potensielt høy risiko – 108 planter
  • LO = lav risiko – 630 planter 
  • NK = ingen kjent risiko – 221 planter
  • NR = Ikke vurdert - 67 planter

Viktige regler for å ikke spre uønskede arter
Vi har alle et ansvar for å ta vare på naturmangfoldet i Norge og noen hageplanter er betegnet som fremmede arter med forhøyet risiko for spredning.
Det betyr at de kan spre seg utenfor hagen din og fortrenge ville arter som vokser ute i naturen.
Har du slike planter i hagen din, bør disse helst ikke komposteres, men kastes i restavfallet som sendes til forbrenning.
De fleste frø tåler ikke temperaturer over 60-70 grader. Skal du kompostere disse plantene bør du derfor sikre deg at komposten har høye nok temperaturer til at frøene ikke overlever. Vi anbefaler likevel helst å levere slike planter på forbrenningsanlegg.

Det er også svært viktig at du ikke kaster frø eller plantedeler fra fremmedartslistede planter utenfor hagen og ut i naturen. Såkalte ‘villkomposter’ har vist seg å være en betydelig årsak til at disse artene sprer seg ut i naturen.

Planter du bør være ekstra forsiktig med er parkslirekne, kanadagullris, lupiner, rynkeroser, kjempebjørnekjeks, gravmyrt og gravbergknapp. Enkelte av disse er ikke avhengig av frøspredning for å formere seg. Dette gjelder spesielt parkslirekne, gravbergknapp og gravmyrt. Disse må leveres til godkjent mottak. Husk overdekking under transporten.

Oversikt over Fremmedartslista 2023; 
https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2023

Oversikt over organismer som det er forbudt å innføre, sette ut og omsette;
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-19-716#KAPITTEL_9

Nedenfor har vi oppsummert de plantene der vi har et krav om særskilt aktsomhet. Alle disse vil være merket med ‘¤’ på våre pakksedler.


Alle disse er merket med ‘¤’ på våre pakksedler.

Vitenskapelig navn  Populærnavn Risikokategori 2023
Acer pseudoplatanus platanlønn SE
Alchemilla mollis praktmarikåpe SE
Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum matgrasløk SE
Alnus alnobetula grønnor SE
Amelanchier alnifolia taggblåhegg SE
Amelanchier spicata blåhegg SE
Arabis caucasica hageskrinneblom SE
Arctium tomentosum ullborre SE
Aruncus dioicus skogskjegg SE
Berteroa incana hvitdodre SE
Bromopsis inermis bladfaks SE
Bunias orientalis russekål SE
Calystegia ×spectabilis prydstrandvindel SE
Cicerbita macrophylla kjempeturt SE
Claytonia sibirica sibirportulakk SE
Clematis alpina alpeklematis SE
Corydalis solida hagelerkespore SE
Cotoneaster × suecicus   SE
Cotoneaster ascendens kinamispel SE
Cotoneaster atropurpureus mørkmispel SE
Cotoneaster bullatus bulkemispel SE
Cotoneaster dammeri vintermispel SE
Cotoneaster dielsianus dielsmispel SE
Cotoneaster hjelmqvistii tyttebærmispel SE
Cotoneaster horizontalis krypmispel SE
Cotoneaster latifolius breibladmispel SE
Cotoneaster lucidus blankmispel SE
Cotoneaster multiflorus blomstermispel SE
Cotoneaster przewalskii   SE
Cotoneaster villosulus spissmispel SE
Cyanus montanus honningknoppurt SE
Cytisus scoparius gyvel SE
Doronicum macrophyllum kjempegullkurv SE
Elaeagnus commutata sølvbusk SE
Epilobium ciliatum subsp. ciliatum ugrasmjølke SE
Epilobium ciliatum subsp. glandulosum alaskamjølke SE
Festuca rubra subsp. commutata veirødsvingel SE
Festuca rubra subsp. megastachya engrødsvingel SE
Glyceria maxima kjempesøtgras SE
Hedlundia mougeotii alpeasal SE
Heracleum persicum tromsøpalme SE
Impatiens glandulifera kjempespringfrø SE
Impatiens parviflora mongolspringfrø SE
Laburnum alpinum alpegullregn SE
Larix ×marschlinsii hybridlerk SE
Larix kaempferi japanlerk SE
Lonicera caerulea blåleddved SE
Lonicera involucrata skjermleddved SE
Lysichiton americanus skunkkala SE
Lysimachia punctata fagerfredløs SE
Malus domestica hageeple SE
Melilotus albus hvitsteinkløver SE
Melilotus officinalis legesteinkløver SE
Myrrhis odorata spansk kjørvel SE
Odontites vulgaris engrødtopp SE
Parthenocissus inserta villvin SE
Parthenocissus quinquefolia klatrevillvin SE
Petasites hybridus legepestrot SE
Petasites japonicus subsp. giganteus japanpestrot SE
Phedimus hybridus sibirbergknapp SE
Phedimus spurius gravbergknapp SE
Picea ×lutzii lutzgran SE
Picea sitchensis sitkagran SE
Pinus contorta vrifuru SE
Pinus mugo bergfuru SE
Primula elatior subsp. elatior lundnøkleblom SE
Reynoutria ×bohemica hybridslirekne SE
Reynoutria japonica parkslirekne SE
Reynoutria sachalinensis kjempeslirekne SE
Rhododendron catawbiense parkrhododendron SE
Rorippa ×armoracioides hybridkulekarse SE
Rubus spectabilis prydbringebær SE
Salix ×fragilis grønnpil SE
Salix viminalis kurvpil SE
Sambucus racemosa buskhyll SE
Senecio inaequidens boersvineblom SE
Senecio pseudoarnica strandsvineblom SE
Senecio viscosus klistersvineblom SE
Sorbaria sorbifolia rognspirea SE
Spiraea ×billardii klasespirea SE
Spiraea ×rosalba purpurspirea SE
Spiraea ×rubella bleikspirea SE
Swida alba sibirkornell SE
Swida sericea alaskakornell SE
Symphytum officinale valurt SE
Syringa vulgaris syrin SE
Taxus ×media hybridbarlind SE
Tsuga heterophylla vestamerikansk hemlokk SE
Vinca minor gravmyrt SE
Vincetoxicum rossicum russesvalerot SE
×Sorbaronia mitschurinii storsurbær HI
Abies concolor koloradoedelgran HI
Abies lasiocarpa fjelledelgran HI
Acer ginnala sibirlønn HI
Achillea nobilis engryllik HI
Aconitum napellus storhjelm HI
Aesculus hippocastanum hestekastanje HI
Amelanchier lamarckii kanadablåhegg HI
Anthyllis vulneraria subsp. carpatica fôrrundbelg HI
Armoracia rusticana pepperrot HI
Bergenia cordifolia hjertebergblom HI
Bergenia crassifolia spadebergblom HI
Betonica macrantha prydbetonie HI
Buddleja davidii sommerfuglbusk HI
Calystegia × pulchra rosenvindel HI
Campanula glomerata var. 'Superba' prakttoppklokke HI
Campanula latifolia subsp. macrantha prydstorklokke HI
Campanula rapunculoides ugrasklokke HI
Caragana arborescens sibirertebusk HI
Cotoneaster moupinensis mupinmispel HI
Cotoneaster salicifolius pilemispel HI
Cotoneaster symondsii kystmispel HI
Cotoneaster tomentosus filtmispel HI
Crataegus laevigata parkhagtorn HI
Crataegus sanguinea sibirhagtorn HI
Crepis biennis veihaukeskjegg HI
Dianthus plumarius fjærnellik HI
Echinops sphaerocephalus kuletistel HI
Euonymus europaeus spolebusk HI
Euphorbia cyparissias sypressvortemelk HI
Filipendula camschatica kjempemjødurt HI
Fragaria moschata moskusjordbær HI
Geranium phaeum brunstorkenebb HI
Geum macrophyllum subsp. macrophyllum   HI
Heracleum sosnowskyi   HI
Hesperis matronalis dagfiol HI
Jacobaea alpina fliksvineblom HI
Jacobaea subalpina hjertesvineblom HI
Juncus tenuis tråkksiv HI
Koenigia ×fennica værøyslirekne HI
Laburnum ×watereri hybridgullregn HI
Lactuca serriola taggsalat HI
Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum sølvtvetann HI
Lamiastrum galeobdolon subsp. galeobdolon parkgulltvetann HI
Linaria repens stripetorskemunn HI
Lonicera caprifolium kaprifol HI
Lonicera tatarica tatarleddved HI
Mahonia aquifolium mahonie HI
Malus toringo rogneple HI
Muscari botryoides perleblom HI
Othocallis siberica russeblåstjerne HI
Pastinaca sativa var. hortensis hagepastinakk HI
Phedimus aizoon rakbergknapp HI
Phedimus ellacombeanus japanbergknapp HI
Phedimus kamtschaticus gullbergknapp HI
Picea engelmannii engelmannsgran HI
Picea glauca hvitgran HI
Pieris japonica japanpieris HI
Pinus strobus weymouthfuru HI
Populus ×berolinensis berlinerpoppel HI
Prunus laurocerasus laurbærhegg HI
Prunus serotina romhegg HI
Rhododendron brachycarpum fuji-rhododendron HI
Rhododendron luteum   HI
Rhododendron ponticum subsp. baeticum   HI
Rorippa austriaca kulekarse HI
Rubus armeniacus armeniabjørnebær HI
Rubus laciniatus flikbjørnebær HI
Salix ×mollissima flettepil HI
Salix daphnoides var. daphnoides alpedoggpil HI
Salix daphnoides var. pomeranica pommerndoggpil HI
Saxifraga ×geum pyreneersildre HI
Sedum sexangulare kantbergknapp HI
Sempervivum tectorum takløk HI
Senecio squalidus steinsvineblom HI
Solanum physalifolium begersøtvier HI
Spartina anglica engelsk marskgras HI
Spiraea ×macrothyrsa storspirea HI
Spiraea ×vanhouttei gentspirea HI
Spiraea latifolia breispirea HI
Spiraea salicifolia hekkspirea HI
Symphoricarpos albus snøbær HI
Symphytum ×uplandicum mellomvalurt HI
Symphytum asperum fôrvalurt HI
Taxus cuspidata japanbarlind HI
Telekia speciosa tusenstråle HI
Thuja occidentalis tuja HI
Tilia platyphyllos storlind HI
Ulex europaeus gulltorn HI
Ulmus minor lundalm HI
Viburnum lantana filtkorsved HI
Viola ×wittrockiana hagestemorsblom HI