Jump to main content

Vis aktsomhet - Unngå å spre fremmedlistede arter!

Fremmedartslista 2018 (tidligere kalt Svartelista, 2012) er en oversikt over de fremmede artene som utgjør høyest økologisk risiko på naturmangfoldet i Norge. Artene på Fremmedartslista er de artene som er vurdert til kategoriene høy risiko (HI) og svært høy risiko (SE)

«Fremmede arter i Norge- med norsk svarteliste 2012» ble lansert under konferansen Natur 2012. Dette er en oversikt over fremmede arter i Norge med økologiske risikovurderinger. Stedegne arter som blir spredt med menneskers hjelp til nye områder i Norge er ikke inkludert i vurderingene.

I «Fremmede arter i Norge» er artene fordelt på 4 overordnede grupper:

  1. Reproduserer i Norge - arter som er observert reproduserende og/eller etablert i Norge (1180 arter)
  2. Dørstokkarter - arter som har potensial for å reprodusere seg i norsk natur (203 arter)
  3. Ikke reproduserende - arter uten mulighet for å etablere seg og reprodusere i Norge (1140 arter)
  4. Faller utenfor prosjektets definisjon - stedegne arter som blir spredt til nye områder i Norge (72 arter)

Det er det kun arter som har potensial for å reprodusere seg i Norge innen 50 år som er risikovurdert; av totalt 2320 fremmede arter er det 1180 som er risikovurdert etter denne definisjonen.

De økologiske risikovurderingene blir gjennomført av vitenskapelige eksperter fra norske forskningsinstitusjoner ved hjelp av et kriteriesett som skal sikre en standardisert vurdering på tvers av artsgrupper. Artene vurderes etter ni ulike kriterier; 3 kriterier for invasjonspotensial og 6 kriterier for økologisk risiko. Artene vurderes til en av fem risikokategorier:

  • SE = svært høy risiko – 106 arter (inngår i fremmedartslisten 2018)
  • HI = høy risiko – 110 arter (inngår i fremmedartslisten 2018)
  • PH = potensielt høy risiko – 198 arter
  • LO = lav risiko – 393 arter
  • NK = ingen kjent risiko – 363 arter

Viktige regler for å ikke spre uønskede arter
Vi har alle et ansvar for å ta vare på naturmangfoldet i Norge og noen hageplanter er betegnet som fremmede arter med forhøyet risiko for spredning.
Det betyr at de kan spre seg utenfor hagen din og fortrenge ville arter som vokser ute i naturen.
Har du slike planter i hagen din, bør disse helst ikke komposteres, men kastes i restavfallet som sendes til forbrenning.
De fleste frø tåler ikke temperaturer over 60-70 grader. Skal du kompostere disse plantene bør du derfor sikre deg at komposten har høye nok temperaturer til at frøene ikke overlever. Vi anbefaler likevel helst å levere slike planter på forbrenningsanlegg.

Det er også svært viktig at du ikke kaster frø eller plantedeler fra fremmedartslistede planter utenfor hagen og ut i naturen. Såkalte ‘villkomposter’ har vist seg å være en betydelig årsak til at disse artene sprer seg ut i naturen.

Planter du bør være ekstra forsiktig med er parkslirekne, kanadagullris, lupiner, rynkeroser, kjempebjørnekjeks, gravmyrt og gravbergknapp. Enkelte av disse er ikke avhengig av frøspredning for å formere seg. Dette gjelder spesielt parkslirekne, gravbergknapp og gravmyrt. Disse må leveres til godkjent mottak. Husk overdekking under transporten.

Oversikt over Fremmedartslista 2018; 
https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Oversikt over organismer som det er forbudt å innføre, sette ut og omsette;
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-19-716#KAPITTEL_9

Nedenfor har vi oppsummert de plantene der vi har et krav om særskilt aktsomhet. Alle disse vil være merket med ‘¤’ på våre pakksedler.

I tillegg vil vannplanter også ha angitt Miljødirektoratets referansekode (MD 2021/13119).  Dette er vannplanter som Blomsterringen er godkjent for å innføre, men hvor det kreves en egen godkjennelse for å sette ut, og som normalt oppdateres hvert år.

Alle disse er merket med ‘¤’ på våre pakksedler.

Vitenskapelig navn

Populærnavn

Definisjon

Risiko nivå 2018

Acer pseudoplatanus

Platanlønn

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Alchemilla mollis

Praktmarikåpe

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Amelanchier spicata

Blåhegg

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Arctium tomentosum

Ullborre

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Aruncus dioicus

Skogskjegg

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Barbarea vulgaris

Vinterkarse

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Berberis thunbergii

Høstberberis

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Berteroa incana

Hvitdodre

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Bromopsis inermis

Bladfaks

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Bunias orientalis

Russekål

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Cerastium tomentosum

Filtarve

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Cotoneaster bullatus

Bulkemispel

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Cotoneaster dielsianus

Dielsmispel

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Cotoneaster divaricatus

Sprikemispel

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Cotoneaster horizontalis

Krypmispel

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Cotoneaster lucidus

Blankmispel

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Cytisus scoparius

Gyvel

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Elodea canadensis

Vasspest

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Elodea nuttallii

Smal Vasspest

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Epilobium ciliatum ciliatum

Ugrasmjølke

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Epilobium ciliatum glandulosum

Alaskamjølke

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Festuca rubra commutata

Veirødsvingel

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Heracleum mantegazzianum

Kjempebjørnekjeks

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Heracleum persicum

Tromsøpalme

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Impatiens glandulifera

Kjempespringfrø

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Impatiens parviflora

Mongolspringfrø

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Laburnum alpinum

Alpegullregn

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Laburnum anagyroides

Gullregn

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Lactuca serriola

Taggsalat

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Lamiastrum galeobdolon argentatum

Sølvtvetann

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Lamiastrum galeobdolon galeobdolon

Parkgulltvetann

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Lonicera caerulea

Blåleddved

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Lupinus nootkatensis

Sandlupin

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Lupinus polyphyllus

Hagelupin

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Lysimachia nummularia

Krypfredløs

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Lysimachia punctata

Fagerfredløs

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Melilotus albus

Hvitsteinkløver

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Melilotus officinalis

Legesteinkløver

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Myrrhis odorata

Spansk Kjørvel

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Odontites vulgaris

Engrødtopp

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Pastinaca sativa hortensis

Hagepastinakk

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Petasites hybridus

Legepestrot

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Petasites japonicus giganteus

Japanpestrot

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Phedimus hybridus

Sibirbergknapp

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Phedimus spurius

Gravbergknapp

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Picea ×lutzii

Lutzgran

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Picea sitchensis

Sitkagran

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Pinus contorta

Vrifuru

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Pinus mugo

Alpefuru

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Pinus mugo uncinata

Bergfuru

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Populus balsamifera

Balsampoppel

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Primula elatior elatior

Lundnøkleblom

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Reynoutria ×bohemica

Hybridslirekne

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Reynoutria japonica

Parkslirekne

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Reynoutria sachalinensis

Kjempeslirekne

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Rorippa ×armoracioides

Hybridkulekarse

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Rosa rugosa

Rynkerose

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Salix viminalis

Kurvpil

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Sambucus racemosa

Rødhyll

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Senecio inaequidens

Boersvineblom

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Senecio viscosus

Klistersvineblom

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Solidago canadensis

Kanadagullris

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Sorbaria sorbifolia

Rognspirea

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Sorbus mougeotii

Alpeasal

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Spiraea ×billardii

Klasespirea

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Spiraea ×rosalba

Purpurspirea

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Spiraea ×rubella

Bleikspirea

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Swida sericea

Alaskakornell

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Symphytum officinale

Valurt

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Taxus ×media

Hybridbarlind

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Tsuga heterophylla

Vestamerikansk Hemlokk

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Vinca minor

Gravmyrt

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

Vincetoxicum rossicum

Russesvalerot

Fremmed art

SE - Svært høy risiko

 HI-Høy risiko

     

Vitenskapelig navn

Popluærnavn

Definisjon

Risiko nivå 2018

Acer ginnala

Sibirlønn

Fremmed art

HI - Høy risiko

Achillea nobilis

Engryllik

Fremmed art

HI - Høy risiko

Alnus alnobetula

Grønnor

Fremmed art

HI - Høy risiko

Arabis caucasica

Hageskrinneblom

Fremmed art

HI - Høy risiko

Armoracia rusticana

Pepperrot

Fremmed art

HI - Høy risiko

Aronia ×prunifolia

Purpursurbær

Fremmed art

HI - Høy risiko

Bergenia cordifolia

Hjertebergblom

Fremmed art

HI - Høy risiko

Bergenia crassifolia

Spadebergblom

Fremmed art

HI - Høy risiko

Calystegia pulchra

Rosenvindel

Fremmed art

HI - Høy risiko

Calystegia sepium spectabilis

Prydstrandvindel

Fremmed art

HI - Høy risiko

Campanula glomerata 'Superba'

Prakttoppklokke

Fremmed art

HI - Høy risiko

Caragana arborescens

Sibirertebusk

Fremmed art

HI - Høy risiko

Claytonia sibirica

Sibirportulakk

Fremmed art

HI - Høy risiko

Clematis alpina

Alperanke

Fremmed art

HI - Høy risiko

Corydalis solida

Hagelerkespore

Fremmed art

HI - Høy risiko

Cotoneaster multiflorus

Blomstermispel

Fremmed art

HI - Høy risiko

Crataegus laevigata

Parkhagtorn

Fremmed art

HI - Høy risiko

Cyanus montanus

Honningknoppurt

Fremmed art

HI - Høy risiko

Doronicum macrophyllum

Kjempegullkurv

Fremmed art

HI - Høy risiko

Echinops sphaerocephalus

Kuletistel

Fremmed art

HI - Høy risiko

Euphorbia cyparissias

Sypressvortemelk

Fremmed art

HI - Høy risiko

Festuca rubra megastachya

Engrødsvingel

Fremmed art

HI - Høy risiko

Fragaria moschata

Moskusjordbær

Fremmed art

HI - Høy risiko

Geum macrophyllum

Amerikahumleblom

Fremmed art

HI - Høy risiko

Glyceria maxima

Kjempesøtgras

Fremmed art

HI - Høy risiko

Hesperis matronalis

Dagfiol

Fremmed art

HI - Høy risiko

Juncus tenuis

Ballastsiv

Fremmed art

HI - Høy risiko

Larix ×marschlinsii

Hybridlerk

Fremmed art

HI - Høy risiko

Larix kaempferi

Japanlerk

Fremmed art

HI - Høy risiko

Lepidium latifolium

Strandkarse

Fremmed art

HI - Høy risiko

Linaria repens

Stripetorskemunn

Fremmed art

HI - Høy risiko

Lonicera involucrata

Skjermleddved

Fremmed art

HI - Høy risiko

Lonicera tatarica

Tatarleddved

Fremmed art

HI - Høy risiko

Lupinus perennis

Jærlupin

Fremmed art

HI - Høy risiko

Lysichiton americanus

Skunkkala

Fremmed art

HI - Høy risiko

Malva moschata

Moskuskattost

Fremmed art

HI - Høy risiko

Nymphoides peltata

Sjøgull

Fremmed art

HI - Høy risiko

Othocallis siberica

Russeblåstjerne

Fremmed art

HI - Høy risiko

Parthenocissus inserta

Villvin

Fremmed art

HI - Høy risiko

Parthenocissus quinquefolia

Klatrevillvin

Fremmed art

HI - Høy risiko

Pilosella aurantiaca aurantiaca

Hagesveve

Fremmed art

HI - Høy risiko

Pinus strobus

Weymouthfuru

Fremmed art

HI - Høy risiko

Prunus serotina

Romhegg

Fremmed art

HI - Høy risiko

Salix ×fragilis

Grønnpil

Fremmed art

HI - Høy risiko

Salix ×mollissima

Flettepil

Fremmed art

HI - Høy risiko

Salix daphnoides daphnoides

Mellomeuropeisk Doggpil

Fremmed art

HI - Høy risiko

Scleranthus annuus annuus

Ugrasknavel

Fremmed art

HI - Høy risiko

Spiraea ×macrothyrsa

Storspirea

Fremmed art

HI - Høy risiko

Spiraea salicifolia

Hekkspirea

Fremmed art

HI - Høy risiko

Swida alba

Sibirkornell

Fremmed art

HI - Høy risiko

Symphoricarpos albus

Snøbær

Fremmed art

HI - Høy risiko

Symphytum ×uplandicum

Mellomvalurt

Fremmed art

HI - Høy risiko

Symphytum asperum

Fôrvalurt

Fremmed art

HI - Høy risiko

Tilia platyphyllos

 

Fremmed art

HI - Høy risiko

Ulex europaeus

Gulltorn

Fremmed art

HI - Høy risiko

Ulmus minor

Lundalm

Fremmed art

HI - Høy risiko

Forbudsliste

Alle disse er merket med ‘¤¤’ på våre pakksedler.

     

Vitenskapelig Navn

Populærnavn

Forbudt fra;

 

Berberis thunbergii

Høstberberis

2016

 

Campanula latifolia macrantha

Prydstorklokke

2021

 

Cerastium biebersteinii

Sølvarve

2021

 

Cerastium tomentosum

Filtarve

2021

 

Cotoneaster dielsianus

Dielmispel

2016

 

Cotoneaster divaricatus

Sprikemispel

2016

 

Cotoneaster monopyrenus

Blomstermispel

2016

 

Heracleum mantegazzianum

Kjempebjørnekjeks

2021

 

Heracleum persicum

Tromsøpalme

2021

 

Impatiens glandulifera

Kjempespringfrø

2021

 

Laburnum alpinum

Alpegullregn

2016

 

Laburnum anagyroides

Vanlig gullregn

2016

 

Lupinus nootkatensis

Sandlupin

2021

 

Lupinus perennis

Jærlupin

2021

 

Lupinus polyphyllus

Hagelupin

2021

 

Phedimus hybridus

Sibirbergknapp

2021

 

Phedimus spurius

Gravbergknapp

2021

 

Populus balsamifera

Balsampoppel

2016

 

Populus x berolinensis

Berlinerpoppel

2016

 

Reynoutria japonica

Parkslirekne

2021

 

Reynoutria sachalinensis

Kjempeslirekne

2021

 

Reynoutria x bohemica

Hydridslirekne

2021

 

Rosa rugosa

Rynkerose

2021

 

Salix euxina

Skjørpil

2016

 

Salix x fragilis

Grønnpil

2016

 

Solidago canadensis

Kanadagullris

2021

 

Solidago gigantea

Kjempegullris

2021

 

Swida sericea

Alaskakornell/amerikakornell

2016

 
Søknadspliktige Vannplanter 2022 Importkode    
Acorus calamus (MD-2021/13119) ¤    
Azolla filiculoides  (MD-2021/13119) ¤    
Calla palustris (MD-2021/13119) ¤    
Ceratophyllum demersum (MD-2021/13119) ¤    
Ceratophyllum submersom  (MD-2021/13119) ¤    
Elatine triandra  (MD-2021/13119) ¤    
Hydrocharis morsus-ranae  (MD-2021/13119) ¤    
Lemna minor  (MD-2021/13119) ¤    
Littorella uniflora  (MD-2021/13119) ¤    
Myriophyllum spicatum  (MD-2021/13119) ¤    
Najas flexilis  (MD-2021/13119) ¤    
Nymphaea alba  (MD-2021/13119) ¤    
Nymphaea hybrid  (MD-2021/13119) ¤    
Pistia stratiotes  (MD-2021/13119) ¤    
Ranunculus aquatilis  (MD-2021/13119) ¤    
Riccia fluitans  (MD-2021/13119) ¤    
Spirodela polyrhiza  (MD-2021/13119) ¤